Sunday, March 19, 2006

Ang AMA, ANG ANAK, ANG ESPIRITU SANTO

ANG AMA, ANG ANAK ; ANG ESPIRITU SANTO


Mat 28:19 Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:REFERENCES:


JUAN 14:16

Joh 14:16 At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man,JUAN 14:17

Joh 14:17 Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo.JUAN 14:26

Joh 14:26 Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi.


JUAN 15:26

Joh 15:26 Datapuwa't pagparito ng Mangaaliw, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan, na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin:JUAN 16:13

Joh 16:13 Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating.Samakatuwid ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng Katotohanan kaya ang Espiritu Santo ay ang Katotohanan;

Ngayon; Ano ang Katotohanan?JUAN 17:17

Joh 17:17 Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan.Maliwanag na ang katotohanan ay ang Salita ng DIOS, na ito ang Espirito ng katotohanan , at ang katotohanan ay banal, kaya ang Espiritu Santo ay ang Salita ng DIOS.

Ang Salita ng DIOS ay katotohanan, Ang salitang ito ng katotohanan na siyang Salita ng DIOS ay ang Espiritu Santo at ito ang sinasabi sa:

MGA AWIT 107:20

Psa 107:20 Sinugo niya ang kaniyang salita, at pinagaling sila, at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak.
MGA AWIT 147:15

Psa 147:15 Kaniyang sinusugo ang kaniyang utos sa lupa; ang kaniyang salita ay tumatakbong maliksi.Ang Salita ng katotohanan na ito na Siyang Salita ng DIOS na Siyang Espiritu Santo, ang Espiritung bumaba mula sa langit at dumapo sa ating PANGINOONG JESUCRISTO na tulad sa isang kalapati at tinawag ng AMA na "Anak" na sinasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan.

Ang tinawag ng DIOS na Kaniyang anak ay ang Espiritung lumapag sa ating PANGINOONG JESUCRISTO matapos na siya'y mabautismuhan ni Juan Bautista na ang Espiritung ito ay ang Salita ng Katotohanan na Salita ng DIOS na siyang ESPIRITU SANTO; Ito ang tinawag nang DIOS na Kaniyang Anak, ang Kaniyang Salita, at hindi ang katawang binautismuhan ni Juan Bautista.

Kung hindi ang katawang binautismuhan ni Juan Bautista ang tinawag na anak ng DIOS kundi ang Espiritu Santo na siyang Salita ng Katotohanan na siyang Salita ng DIOS, ay ano ang tawag sa katawang Binautismuhan ni Juan Bautista?

Ang katawang Inihanda ng DIOS,


JUAN 1:29

Joh 1:29 Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya, at sinabi, Narito, ang Cordero ng Dios, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan!Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si JESUS na lumalapit sa kaniya, at sinabi, Narito, ang Cordero ng Dios, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan! Kaya't sinabi sa


JUAN 12:45

Joh 12:45 At ang nakakita sa akin, ay nakakita doon sa nagsugo sa akin.


JUAN 14:9

Joh 14:9 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama?COLOSAS 1:15

Col 1:15 Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang;Ano Ba ang Ibig sabihin ng Kordero?

Katawan ng Lalaking walang Kapintasan.

Hindi tupa ang Ibig sabihin ng Kordero sa EXODO 12:5 : ito ay tupa o kambing


Ang sabi sa EXODO 12:5

Exo 12:5 Ang inyong korderong pipiliin ay yaong walang kapintasan, isang lalake, na iisahing taon: inyong kukunin sa mga tupa, o sa mga kambing:At sa 2CRONICA 35:7

2Ch 35:7 At si Josias ay nagbigay sa mga anak ng bayan, buhat sa kawan, ng mga kordero at ng mga anak ng kambing, lahat ng yaon ay mga pinakahandog sa paskua, sa lahat na nakaharap, sa bilang na tatlong pung libo, at tatlong libo na baka: ang mga ito'y mga pag-aari ng hari.2CRONICA 35:9

2Ch 35:9 Si Chonanias naman, at si Semeias, at si Nathanael, na kaniyang mga kapatid, at si Hasabias at si Jehiel at si Josabad, na mga pinuno ng mga Levita, nangagbigay sa mga Levita ng mga pinakahandog sa paskua, na limang libong tupa at kambing , at limang daang baka.


Kaya nga ito o ang PANGINOON ay lumapit kay Juan Bautista sa ilog ng Jordan, ay nakilala siya ni Juan na sinabi: Narito ang Kordero ng DIOS, na nag aalis ng kasalanan ng sanglibutan.

Ibig sabihin ni Juan Bautista...

Narito ang katawan ng DIOS na kaniyang inihanda para sa Kaniyang sinugong Salita dito sa lupa na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan: Kaya nga sinabi Niya na:

"Ang nakakakita sa akin ay nakakita sa AMA."

At sinabi naman ni Apostol Pablo na "Siya ang larawan ng DIOS na di nakikita"

At ito mga kapatid ang tunay na katotohanan...

Ang AMA , Ang may ari ng lahat ng mga bagay, Ang pangalan ay DIOS


AMOS 4:13

Amo 4:13 Sapagka't, narito, siyang nagaanyo ng mga bundok, at lumilikha ng hangin, at nagpapahayag sa tao kung ano ang kaniyang pagiisip; na nagpapadilim ng umaga, at yumayapak sa mga mataas na dako ng lupa, ang Panginoon, ang Dios ng mga hukbo ay siya niyang pangalan.


AMOS 5:27

Amo 5:27 Kaya't kayo'y aking papapasukin sa pagkabihag sa dako roon ng Damasco, sabi ng Panginoon, na ang pangala'y Dios ng mga hukbo.Iyan ang AMA; na ang Pangalan ay DIOS.

At ang Kaniyang Anak ay ang Salitang Kaniyang isinugo dito sa lupa: Ito ay ang CRISTO, Ang Karunungan at Kapangyarihan ng DIOS

LUCAS 2:11

Luk 2:11 Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon.1CORINTO 1:24

1Co 1:24 Nguni't sa kanila na mga tinawag, maging mga Judio at mga Griego, si Cristo ang kapangyarihan ng Dios, at ang karunungan ng Dios.ISAIAS 42:8

Isa 42:8 Ako ang Panginoon; na siyang aking pangalan: at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan.Ito ang Anak ng DIOS: Ang Kaniyang Salita na isinugo sa lupa; Ang Kanyang Karunungan at Kapangyarihan na lumikha sa atin at ng lahat ng bagay.

Ang Salitang ito ay ang Salita ng katotohanan na nagpapabanal sa tao, Ang mang-aaliw na isinugo ng PANGINOON sa mga apostol at mga Cristiano sa Pangalan ng AMA ng Siya ay nasa langit na. Ito ang ESPIRITU SANTO.

Ang Salita ng Katotohanan na Siyang dumapo at bumaba sa ating PANGINOONG JesuCristo ng Siya ay umahon sa tubig matapos Siyang mabautismuhan. At ang Salita ng Katotohanang ito ang anak ng DIOS na hindi kinasumpungan ng kasinungalingan kailan man na siyang mang aaliw na Espiritu. Kaya kung liliwanagin ay ganito:

Ang AMA: Ang DIOS: Ang May Ari ng lahat

Ang ANAK: Ang PANGINOON: Ang salita: Manglilikha

Ang ESPIRITU SANTO : Ang katotohanan: (Salita ng Katotohanan)

Ang Katawang inihanda ng DIOS: Ang Kordero ng DIOS Ang larawan ng DIOS na di nakikita ang katawang Kaniyang inihanda upang tubusin ng sarili Niyang dugo ang IGLESIA NG DIOS.


MGA GAWA 20:28

Act 20:28 Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo.
Ngayon mga kapatid hindi lamang tatlo ang ating liliwanagin kundi apat: Ano ano ito?


AMA… ANAK… ESPIRITU SANTO… ANG KORDERO


Alam na natin na ang...

(1) AMA : Ang Pangalan ay DIOS Siya ang may ari ng lahat ng bagay

(2) ANAK: Ang Salita ng DIOS ang PANGINOON. Ang Cristo ng DIOS, Ang Karunungan at Kapangyarihan ng DIOS, Ang manlilikha at lumikha ng lahat ng bagay.

(3) ESPIRITU SANTO: Ang Katotohanan JUAN 17:17 Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan.

(4) KORDERO NG DIOS : (Katawan ng DIOS) COLOSAS 1:15 Na Siya ang larawan ng DIOS na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang;

Pinangtubos Niya ng sarili Niyang Iglesia: Ang Iglesia ng DIOS

APOCALIPSIS 17:14

Rev 17:14 Makikipagbaka ang mga ito laban sa Cordero, at sila'y dadaigin ng Cordero, sapagka't siya'y Panginoon ng mga panginoon at Hari ng mga Hari; at ng mga kasama niya, na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din .APOCALIPSIS 19:13

Rev 19:13 At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo: at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na Ang Verbo ng Dios.JUAN 13:13

Joh 13:13 Tinatawag ninyo akong Guro, at Panginoon: at mabuti ang inyong sinasabi; sapagka't ako nga.COLOSAS 2:9

Col 2:9 Sapagka't sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman,


AMEN