Monday, July 03, 2006

Ang Bato at Ang Buhangin

Simbulo ng tibay at kalakasan, ng dupok at ng kahinaan.

Ginamit rin ang buhanging simbulo ng kalipunang hindi mabibilang, ginamit ng PANGINOON ang salitang Bato at Buhangin upang mailagay doon ang Kaniyang Salita sa pamamagitan ng talinghaga tulad ng Salitang Kaniyang ipinangaral sa aklat ng


MATEO 7:24-27

Mat 7:24-27 Kaya't ang bawa't dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap, ay matutulad sa isang taong matalino, na itinayo ang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato: 25 At lumagpak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon; at hindi nabagsak: sapagka't natatayo sa ibabaw ng bato. 26 At ang bawa't dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap, ay matutulad sa isang taong mangmang, na itinayo ang kaniyang bahay sa buhanginan: 27 At lumagpak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon; at nabagsak: at kakilakilabot ang kaniyang pagkabagsak.Ang mga talatang ito ng banal na kasulatan ay matagal na nating nababasa at naririnig, Ngunit mayroon bang bakas ng pagka-unawa at kaalaman na naiwan ito sa ating puso at isipan mga kapatid?

Ano ang inyong isasagot? Mayroon o wala, ang pagsagot dito mga kapatid ay hindi basta sasagot ka nalang ng mayroon o wala! Sapagkat hindi sa lahat ng tanong ay bibig at salita ang isinasagot, sapagkat ang bibig at salita ay naitatago ang katotohanan, sa salita kahit ang tubig at buhangin ay malulubid mo, kahit ang kanin ay maari mong balutin sa dahon ng sampalok, datapuwat mayroong isang sumasagot sa mga tanong na hindi nakakaila at hindi nagsisinungaling kailanman. Mga kapatid, at ang ating sarili ang sasaksi sa kaniya na ang lahat ng kaniyang sinasabi ay totoo!!!


Kilala ba ninyo siya? Sino siya mga kapatid? Siya ang ating budhi na nagsasabi sa iyo kung masama o mabuti ang ginagawa mo at sinasabi.


Kaya sa ating katanungan ngayon ay siya ang sasagot at alam mo, alam ko, at alam nating lahat na ang sasabihin niya ay totoo.
Ngayon mga kapatid, alam natin na ang ating bahay sa harap ng DIOS ay ang ating pananampalataya sa Iglesia, at ang pananampalataya nating ito ang pag-aaralan natin kung saan nakatayo ngayon, sa Bato ba o sa Buhangin?


Ngayon, kung ang iyong bahay ay sa bato natayo, Bakit naging matibay ang pagkakatayo nito? Ano ba ang batong ito? At sino ba ang unang nagtayo sa batong ito at ano ang itinayo?


MATEO 16:18

Mat 16:18 At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.Saan itinayo ng PANGINOON ang Kaniyang Iglesia? Sa ibabaw ng Bato, anong bato ito na pinagtayuan Niya ng Kaniyang Iglesia?


MGA AWIT 28:1

Psa 28:1 Sa iyo, Oh Panginoon, tatawag ako; bato ko, huwag kang magpakabingi sa akin: baka kung ikaw ay tumahimik sa akin, ako'y maging gaya nila na bumaba sa hukay.Ano naman ang sinasabi ni propeta Habacuc hingil dito?


HABAKKUK 1:12

Hab 1:12 Di baga ikaw ay mula sa walang hanggan, Oh Panginoon kong Dios, aking Banal? kami ay hindi mangamamatay. Oh Panginoon, iyong itinakda siya ukol sa kahatulan; at ikaw, Oh Malaking Bato, ay iyong itinatag siya na pinakasaway.MGA AWIT 18:31

Psa 18:31 Sapagka't sino ang Dios, liban sa Panginoon? At sino ang malaking bato maliban sa ating Dios?MGA AWIT 62:2

Psa 62:2 Siya lamang ang aking kanlungan at aking kaligtasan: siya ang aking matayog na moog; hindi ako lubhang makikilos.MGA AWIT 62:7

Psa 62:7 Nasa Dios ang aking kaligtasan at aking kaluwalhatian; ang malaking bato ng aking kalakasan, at ang kanlungan ko'y nasa Dios.Maliwanag na mga kapatid na ang sinasabing Bato na pinagtayuan ng isang taong matalino ng kaniyang bahay ay ang PANGINOON, kung kaya kahit na bagyuhin ang bahay na iyon ay hindi matitigatig, hindi nauuga, ni hindi nakikilos ni bahagya man lamang, sapagka't DIOS ang kinatatayuan,

"NGAYON"

Bakit ang bahay na natayo sa buhangin ay bumagsak at kakilakilabot ang pagbagsak?

Ano ba ang buhangin at Sino ang Buhangin?
Pag aralan natin mga kapatid ang isinisimbulo ng buhangin kung Ano at Sino?


HEBREO 11:12

Heb 11:12 Kaya naman sumibol sa isa, sa kaniya na tila patay na, ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan, at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat.JEREMIAS 33:22

Jer 33:22 Kung paanong ang lahat na natatanaw sa langit ay hindi mabibilang, o matatakal man ang buhangin sa dagat; gayon ko pararamihin ang binhi ni David na aking lingkod, at ang mga Levita na nagsisipangasiwa sa akin.


Ano ang nangyari ng dumating at maganap ang pagdaming ito?


ROMA 9:27

Rom 9:27 At si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel, Kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas:Ang mga bagay na iyan ay inihula na ni Propeta Isaias noon pa mang kaniyang kapanahunan bilang propeta.


ISAIAS 10:22

Isa 10:22 Sapagka't bagaman ang iyong bayang Israel ay magiging parang buhangin sa dagat, ang isang nalabi lamang sa kanila ang manunumbalik: ang pagkalipol ay naipasiya, na magtataglay ng katuwiran

.Iisinimbulo ng DIOS ang buhangin sa mga taong walang pirming panukala, walang pirma at matibay na salita at paninindigan at higit sa lahat ay walang pirmi at matibay na pananampalataya, na siyang doktrina ng DIOS, sapagkat pilit niyang isinisigaw ang doktrina ng DIOS s=dahil sa kaniyang sariling kapakinabangan, sariling pakinabang ng tiyan.


Iba ang kaniyang sinasabi ngayon at bukas makalawa ay iba na ang sasabihin na sumasalungat sa kaniyang sinabi ng una.
Ang mata ng ganitong mangangaral mga kapatid ay hindi tumitingin sa puso ng kaniyang inaaralan kundi sa bulsa ng kaniyang dinudoktrinahan, kung mayroon siyang makukuha o may malaking halagang maibibigay ito sa kaniya, at kung mayroon ito ang kaniyang pinahahalagahan ng higit sa iba, Sa husay ng pagpapaliwanag ng mangangaral na ito ay napapahanga ang mga taong sa kaniya'y nakikinig, upang sa kanya maniwala ang tao at hindi sa DIOS.


Mga kapatid, Ano ang ibig sabihin ng DIOS sa pagtatayo ng tao ng kaniyang bahay, na ang isa'y itinayo sa ibabaw ng bato at hindi natinag sa bagsak ng ulan at baha? At ang isa naman ay nagtayo sa ibabaw ng buhangin at nang bumagsak ang ulan at bumaha ay naging kakilakilabot ang pagbagsak nito.

Walang bato sa banal na evangelio maliban sa PANGINOON, mga kapatid, at kung sa pakikinig mo ng Salita ng DIOS, ikaw ay nagbasa ng evangelio at nang malaman mong totoo ang iyong mga narinig na aralin at nalaman mong iyon ang salita ng katotohanan, at matapos mong mabautismuhan ay iyong ginawa ang mga Salita ng DIOS dahil sa katotohanan: ang iyong bahay na siya mong pananampalataya ay itinayo mo sa ibabaw ng bato na ang batong iyong pinagtayuaan ay ang DIOS na buhay.

Datapuwat kung ikaw ay nagpabautismo dahil sa humanga ka sa husay at galing ng pagsasalita at pagbabasa ng Biblia ng pakikinggan mong mangangaral, at kung dumarating ang oras ng pagkakatipon ay hindi ka magpapahalaga sa ibang tagapagsalita ng Iglesia, ikaw ang nagtatayo sa bahay sa buhangin na siya mong pananampalataya, kaya kung ikaw ay makakita ng mali o kamalian sa gawa ng iyong kapatid, lalo na kung ang tagapagsalita ay matitisod ka agad, at kung medyo may kalakihang pagkakamali ang iyong makita, ay para kang hinipan ng malakas na hanging sapat na ikabagsak ng iyong bahay o pananampalataya. Dahil ito ay isinalig mo sa tao at hindi sa DIOS.


Isinalig mo sa buhangin hindi sa bato
Isinalig mo sa kasinungalingan hindi sa katotohanan
Isinalig mo sa laman hindi sa Espiritu
Isinalig mo sa kataasan hindi sa kapakumbabaan
Isinalig mo sa galit hindi sa Pag-Ibig
Isinalig mo sa kayabangan hindi sa Kahabagan sa kapatid
Isinalig mo sa pagkakampikampi hindi sa Pagkakaisa


Ano ang sinasabi ng PANGINOON kung mapabilang ka sa buhangin?


APOCALIPSIS 20:6-10

Rev 20:6-10 Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli: sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan; kundi sila'y magiging mga saserdote ng Dios at ni Cristo, at mangaghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. 7 At kung maganap na ang isang libong taon, si Satanas ay kakalagan sa kaniyang bilangguan, 8 At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka: na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. 9 At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa, at kinubkob ang kampamento ng mga banal, at ang bayang iniibig: at bumaba ang apoy mula sa langit, at sila'y nasupok. 10 At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagatdagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta; at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailan man.


Iyan mga kapatid ang kakilakilabot na pagbagsak na mangyayari sa taong nagtayo ng kaniyang bahay sa buhanginan: ng taong tumitingin sa nagsasalita kung sino siya, at hindi ang sinasalita ang tingnan at pakinggan kung ano ang sinasabi upang kaniyang magawa at magkaroon ng bunga ng kabanalan.


Unawain ninyong mabuti mga kapatid para hindi masayang ang inyong araw, aking araw, ang araw nating lahat sa paggawa ng kabanalan, upang iharap natin sa DIOS at ihandog sa kanya, upang ayon sa dami ng kabanalan na ating nagawa ay doon niya ibabagay ang bahay na inihanda niya sa atin sa tahanan ng ating AMA kung tayo ay humaharap sa DIOS tuwing unang araw ng isang linggo. Huwag ninyong isipin na sa akin kayo humaharap na nagbasa lamang ng Salita ng DIOS upang inyong pakinggan.

Ang isipin ninyo ay sa DIOS tayo humaharap at ang Kaniyang Salita ang ating pakikinggan.


Huwag ang nagsasalita ang inyong pakinggan at unawain, kundi ang sinasalita ang iyong pakinggan at unawain. Sapagka't ang salita na sinasalita ang siyang isinugo ng DIOS sa lahat sa atin hindi ang nagsasalita.


Tayong lahat mga kapatid ay itinulad ng DIOS sa buhanginan at tayong lahat ay nangangailangan ng kaligtasan.
Kung sa inyong pakikinig ng Salita ng DIOS ay sa nagsasalita kayo tumitingin.

Kayo ay nagtatayo ng inyong bahay sa buhangin, sapagkat ang inyong pinakikinggan ay tao! Nagkakamali, nagkakasala, nagkakasakit, nasisira, nawawala, humihina, kaya pati paghahandog ninyo sa DIOS ay balewala sa inyo, walang halaga, ang makuha sa bulsa kung magkano ginagawa ninyong pulubing nalilimusan ang DIOS kaya pulubi rin ang ginagawa ng DIOS sa atin.


Datapuwat kung ayon sa pakikinig ng Salita ng DIOS, ay hindi ninyo tinitingnan ang nagsasalita , kundi ang tinitingnan ninyo at pinakikinggan at inuunawa ay ang sinasalita ay tunay na ang inyong pinakikinggan ay ang tunay na sugo ng DIOS, Sapagkat iyon ang Kaniyang isinugo ang Kaniyang Salita?


At kung ang Salita ng DIOS ang inyong pinakikinggan at hindi ang taong nagsasalita, Ikaw ay nagtayo ng iyong bahay sa ibabaw ng bato sapagkat ang DIOS ang ating malaking bato.


Hindi nawawala, hindi nasisisra, nagliligtas, nagpapala, nagpapagaling, nagliligtas, bumubuhay, nagpapangaral, nagpapaganda ng lahat ng bagay.


At kung ganito ang iyong gawa, maging sa pagpaparangalan ang DIOS ay pararangalin mo sa ganda ng kabanalan.
At hindi mo sya aabuluyan na tila pulubi, kundi nahanda mo Siya ng hahandugan mo Siya ng bagay na iyong itinalaga para sa Kanya, kaya dahil sa pagpaparangal mo sa Kaniya, ay paparangalan ka rin naman Niya bilang anak ng DIOS.AMEN

Sunday, June 25, 2006

Ang Buhay

Mga kapatid, ang ating aralin ay pabalik-balik lamang upang tayo ay pagpaalalahanan lamang ng PANGINOON, Ipaalala sa atin kung ano ang dapat nating gawin, at kung ano ang ating kalagayan.


Ang naglalagay sa ating katayuan bilang tayo ay ang ating isipan; sa ating karunungan sa ating lakas at kapangyarihan; sa ating pagtitiyaga, pagsisikap at kasipagan, at sa ating mga pagtitiis.


Ang lahat ng saglit, sandali, oras at panahon ng ating buhay ay dito natin ginugugol sa ikauunlad, ikasasagana at ikagiginhawa ng ating kinabukasan.


At dahil sa pangarap na iyan mga kapatid, ang ating buong kakayahan ay ating ibinubuhos makamit lamang natin ang ating pangarap na tagumpay.


At dahil sa tagumpay na iyan mga kapatid ay nalilimutan natin ang tunay na kalagayan, na ang ating buhay ay tulad lamang ng bula na sandaling panahon ay nawawala.


Sa katotohanan sa buhay na ito ay wala tayong sariling pag-aari, oo nga at nagagawa natin ang nais nating gawin, datapuwat hindi nangangahulugan yaon ay may kapangyarihan na tayo sa ating sariling katawan.


Sa totoo lang kahit sa ano mang bahagi ng katawan ay wala tayong kapangyarihan., wala tayong kapangyarihan sapagkat wala naman tayong pag-aaring anoman.


Anong bagay ang masasabi nating sa atin mga kapatid? Ang atin bang Buhay?


Kung ang ating buhay ay sa atin! Bakit hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay? At bakit hindi natin matanggihan ang anumang karamdaman?


Ang atin bang buhok? Bakit di natin mapigil ang paghaba at pagkalugas nito?
Ang atin bang mata? Bakit hindi natin mapigil ang paglabo nito?
Ang atin bang tainga? Bakit hindi natin mapigil ang pagkabingi?
Ang daliri ba? Bakit hindi natin mapigil ang paghaba ng kuko nito?
Ang katawan ba? Bakit hindi natin mapigil ang pagtanda nito at ang pagkakasakit nito?


Iisa lamang ang ibig sabihin nito mga kapatid;


Na bagamat nagagawa natin ang nais nating gawin sa mga sangkap ng ating katawan, ay hindi tayo ang nagmamay-ari nito, ang lahat ng ito ay hiram lamang natin sa maykapal.


Balikan natin ang pinagmulan ng mga tao mga kapatid sa ...


GENESIS 2:7

Gen 2:7 At nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang may buhay.GENESIS 1:26-31

Gen 1:1-31 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. 2 At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig. 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. 4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. 5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. 6 At sinabi ng Dios, Magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapuwa tubig. 7 At ginawa ng Dios ang kalawakan, at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan, sa tubig na nasa itaas ng kalawakan: at nagkagayon. 8 At tinawag ng Dios ang kalawakan na Langit. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. 9 At sinabi ng Dios, Mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan, at nagkagayon. 10 At tinawag ng Dios ang katuyuan na Lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga Dagat: at nakita ng Dios na mabuti. 11 At sinabi ng Dios, Sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kaniyang pagkakahoy, na taglay ang kaniyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. 12 At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi, ayon sa kaniyang pagkapananim, at ng punong kahoy na namumunga, na taglay ang kaniyang binhi, ayon sa kaniyang pagkakahoy, at nakita ng Dios na mabuti. 13 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. 14 At sinabi ng Dios, Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi; at maging pinakatanda, at pinakabahagi ng panahon, ng mga araw at ng mga taon: 15 At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit, upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa: at nagkagayon. 16 At nilikha ng Dios ang dalawang malaking tanglaw; ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi: nilikha rin niya ang mga bituin. 17 At mga inilagay ng Dios sa kalawakan ng langit, upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, 18 At upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman: at nakita ng Dios na mabuti. 19 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw. 20 At sinabi ng Dios, Bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. 21 At nilikha ng Dios ang malalaking hayop sa dagat, at ang bawa't may buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal na sagana ng tubig, ayon sa kanikaniyang uri at ang lahat na may pakpak na ibon, ayon sa kanikaniyang uri: at nakita ng Dios na mabuti. 22 At mga binasbasan ng Dios, na sinabi, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at inyong punuin ang tubig sa mga dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa. 23 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw. 24 At sinabi ng Dios, Bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal, ayon sa kanikaniyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad, at ng mga ganid sa lupa, ayon sa kanikaniyang uri: at nagkagayon. 25 At nilikha ng Dios ang ganid sa lupa ayon sa kaniyang uri, at ang hayop ayon sa kaniyang uri, at ang bawa't umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanikaniyang uri: at nakita ng Dios na mabuti. 26 At sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis: at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawa't umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. 27 At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalake at babae. 28 At sila'y binasbasan ng Dios, at sa kanila'y sinabi ng Dios, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin; at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawa't hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. 29 At sinabi ng Dios, Narito, ibinigay ko sa inyo ang bawa't pananim na nagkakabinhi, na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawa't punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi; sa inyo'y magiging pagkain: 30 At sa bawa't hayop sa lupa, at sa bawa't ibon sa himpapawid; at sa bawa't nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain; at nagkagayon. 31 At nakita ng Dios ang lahat ng kaniyang nilikha, at, narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw.Nang likhain ng DIOS ang tao ay binigyan Niya ng hininga ng buhay; at ang buhay na ito ang larawan at wangis ng DIOS, ang buhay ay makapangyarihan, maganda, mabuti at banal, nakalilikha, malayang gawin ang bawat kaniyang naisin, marunong at nakapagpapasiya; ang tao'y larawan at kawangis ng DIOS, datapuwa't hindi katulad ng DIOS sa kapangyarihan.


Kaya pinagbilinan ng DIOS ang taong kaniyang nilikha na sinasabi DEUTORONOMIO 30:15-20

Deu 30:15-20 Tingnan mo, na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, at ang kamatayan at ang kasamaan; 16 Na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Dios, na lumakad ka sa kaniyang mga daan, at tuparin mo ang kaniyang mga utos, at ang kaniyang mga palatuntunan, at ang kaniyang mga kahatulan, upang ikaw ay mabuhay at dumami, at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Dios sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. 17 Nguni't kung ang iyong puso ay lumiko, at hindi mo didinggin, kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Dios, at maglilingkod ka sa kanila; 18 Ay aking pinatutunayan sa inyo sa araw na ito, na kayo'y tunay na malilipol; hindi ninyo palalaunin ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na inyong ipinagtatawid ng Jordan, upang pumasok na ariin. 19 Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa; kaya't piliin mo ang buhay, upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi; 20 Na iyong ibigin ang Panginoon mong Dios, na sundin ang kaniyang tinig, at lumakip sa kaniya: sapagka't siya ang iyong buhay, at ang kalaunan ng iyong mga araw; upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na ibibigay sa kanila.Ang DIOS ang iyong buhay kapatid, Siya ang iyong hininga!


Kahit na ano ang iyong gawin ay nalalaman mo kung iyon ay mabuti o masama. Damahin mong maigi kung mayroon kang gustong gawin at ikaw ay nag-aalinlangan, at nagsasabi sa iyo kung iyon ay mabuti o masama:


Iyan ay ang Espiritu ng DIOS na nasa iyo; na Siya mong buhay: kung iwanan ka ng Espiritung iyan dahil sa iyong kasamaan, ay babalik ka na sa iyong pagiging alabok.


Kaya ang sabi ng matuwid na lingkod ng PANGINOON na si haring David sa ...


MGA AWIT 16:11

Psa 16:11 Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay: nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan; sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailan man.


MGA AWIT 21:4

Psa 21:4 Siya'y humingi ng buhay sa iyo, iyong binigyan siya; pati ng kahabaan ng mga kaarawan magpakailan pa man.Paano ba magsalita ang taong tumitiwala sa PANGINOON?

MGA AWIT 27:1

Psa 27:1 Ang Panginoon ay aking liwanag, at aking kaligtasan: kanino ako matatakot? Ang Panginoon, ay katibayan ng aking buhay; kanino ako masisindak?


MGA AWIT 36:9

Psa 36:9 Sapagka't nasa iyo ang bukal ng buhay: sa iyong liwanag makakakita kami ng liwanag.Ano ang pinapayo ng PANGINOON sa mga taong sumasampalataya sa Kaniya?


MGA AWIT 34:11-16

Psa 34:11-16 Magsiparito kayo, kayong mga anak, dinggin ninyo ako: aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. 12 Sinong tao ang nagnanasa ng buhay, at umiibig sa maraming kaarawan upang makakita siya ng mabuti? 13 Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama. At ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. 14 Lumayo ka sa kasamaan, at gumawa ka ng mabuti; hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. 15 Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kaniyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. 16 Ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan, upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa.Mga kapatid, kung tunay na minamahal natin ang ating buhay, ay dapat lamang na malaman natin na ang PANGINOON din ang ating minamahal, sapagkat ang PANGINOON ang Siyang buhay:


MGA KAWIKAAN 3:18

Pro 3:18 Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya.


MGA KAWIKAAN 4:10

Pro 4:10 Dinggin mo, Oh anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi; at ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami.


MGA KAWIKAAN 4:13

Pro 4:13 Hawakan mong mahigpit ang turo; huwag mong bitawan: iyong ingatan; sapagka't siya'y iyong buhay.MGA KAWIKAAN 8:35

Pro 8:35 Sapagka't sinomang nakakasumpong sa akin, ay nakakasumpong ng buhay. At magtatamo ng lingap ng Panginoon.


MGA KAWIKAAN 9:11

Pro 9:11 Sapagka't sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami.Kaya't ano ang maghigpit na tagubilin sa atin ng PANGINOON upang huwag masayang ang ating mga pagsusumikap sa kabanalan?


MATEO 7:13-14

Mat 7:13-14 Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan: sapagka't maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang doo'y nagsisipasok. 14 Sapagka't makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon.


MATEO 19:23-24

Mat 19:23-24 At sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. 24 At muling sinasabi ko sa inyo, Magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom, kay sa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Dios.AMEN

Sunday, June 18, 2006

Kapayapaan

Mga Kapatid, Ang pagbibigay halaga sa lahat ng mga bagay sa ating paligid at sa ating buhay ay may kanikaniyang pagpapahalaga, sapagkat sa isang bagay lamang na nasa ating kamay ay may ibat ibang pagpapahalaga ang bawat tao.


Maaring ito ay mahalaga sa atin ngunit sa iba ay walang kabuluhan, ang dahilan ng mga bagay na ito ay ang pagkakilala sa katotohanan, sapagkat hindi ang lahat ay nakakikilala at nakaaalam ng katotohanan, subukan ninyong magtanong sa ibang tao kung ano ang katotohanan, tiyak na sasabihin sa inyo, anong katotohanan ang sinasabi mo?


Maaaring isipin pa ng iyong pinagtanungan na nawawala ka sa iyong sarili, Ang katotohanan mga kapatid ay katulad rin ng kapayapaan.


Bakit ba kapag bumabati tayo ng kapayapaan ay isinasagot sa atin ng mga kapatid ay , "PURIHIN ANG PANGINOON"?

Bakit?


Sapagkat sa DIOS nanggagaling ang kapayapaan , Siya ang nagbibigay nito at Siya rin ang nag-aalis, sapagkat ang kapayapaan ay sa Kaniya.

Tunay ba ang mga ito?


MGA AWIT 147:14

Psa 147:14 Siya'y gumagawa ng kapayapaan sa iyong mga hangganan; kaniyang binubusog ka ng pinakamainam na trigo.MGA AWIT 28:3

Psa 28:3 Huwag mo akong agawin na kasama ng mga masama, at ng mga manggagawa ng kasamaan; na nangagsasalita ng kapayapaan sa kanilang mga kapuwa, Nguni't kasamaan ay nasa kanilang mga puso.


MGA AWIT 35:20

Psa 35:20 Sapagka't sila'y hindi nangagsasalita ng kapayapaan: kundi sila'y nagsisikatha ng mga magdarayang salita laban sa mga tahimik sa lupain.


Mga Kapatid, maaring masabi natin na napakarami naman ng matatalinong tao at nakakalikha ng maraming bagay na kamanghamangha, bakal napapalutang sa dagat, metal napapalipad sa himpapawid, taong nasa ibang bansa nakakausap mo na para mo nang katabi, Ngayon nga ay nagkikita pa kayo at nagkakausap na para kayong magkasama bagamat kapuwa kayo nasa ibang bansa.


Pero bakit ganon mga kapatid, hindi makagawa ang tao ng tunay na kapayapaan?,
Sa katotohanan mga kapatid ay ibayo ang kalayuan ng puso at isip ng mga tao ng DIOS kaysa sa tao ng sanglibutan, Bakit?
Sapagkat nalalaman ng mga tao ng DIOS na ang kapayapaan ay DIOS ang nagbibigay,
Katunayan mga kapatid, Bukod sa binasa natin sa aklat ng mga awit ay mababasa rin natin sa aklat ni Propeta Isaias ang ganito...


ISAIAS 45:7

Isa 45:7 Aking inilalagay ang liwanag, at nililikha ko ang kadiliman; ako'y gumagawa ng kapayapaan, at lumilikha ako ng kasamaan; ako ang Panginoon, na gumagawa ng lahat na bagay na ito.Ang bagay na iyan ang ayaw na paniwalaan ng tao, higit na ng mga matatalino at paham, mga taong dakila sa kapantasan,
Nagsamasama wika kaming nagkakaisang bansa sa daigdig, ang mga bansang ito mga kapatid ay tinatawag na United Nation.
Nabuo wika kami upang gumawa ng Kapayapaan sa daigdig.

Tanong mga kapatid,
Ano ba ang ginagawa ng mga bansa sa ngayon na siyang nagtutulak sa digmaan?
Hindi ba't halos lahat ng bansa sa mundo ay mayroong nuclear weapon? Guided Missile, hindi ba't noong mga nakaraang taon ay sinubok pa ng bansang Korea ang lakas ng kanilang nuclear bomb sa karagatan ng JAPAN?
At ang pinagkagalitan noon ng USA at Iraq ay ang paggawa ng Iraq ng kanilang Weapon of Mass Destruction.
Na ang sandatang ito ay lasong sumasama sa hangin upang pumuksa sa buhay ng tao?
Totoo na ang United Nations ay nakapipigil ng bahagya sa sigaw ng digmaan. Subalit hindi maitatago ng malalaki at malalakas na bansa na sila ay may malalakas na sandata ng kamatayan.
Kayat sinabi ng DIOS sa pamamagitan ni JEREMIAS ang ...


JEREMIAS 6:13-14

Jer 6:13-14 Sapagka't mula sa kaliitliitan nila hanggang sa kalakilakihan nila, bawa't isa ay ibinigay sa kasakiman; at mula sa propeta hanggang sa saserdote bawa't isa'y gumagawang may kasinungalingan. 14 Kanilang pinagaling din naman ng kaunti ang sugat ng aking bayan, na sinasabi, Kapayapaan, kapayapaan; gayon ma'y walang kapayapaan.Sinabi rin sa aklat ni Propeta Isaias ang ...

ISAIAS 33:7-8

Isa 33:7-8 Narito, ang kanilang mga matapang ay nagsisihiyaw sa labas; ang mga sugo ng kapayapaan ay nagsisiiyak na mainam. 8 Ang mga lansangan ay sira, ang palalakad na tao ay naglilikat: kaniyang sinira ang tipan, kaniyang hinamak ang mga bayan, hindi niya pinakukundanganan ang kapuwa tao.Ganyan mga kapatid ang nangyayari ngayon sa sanglibutan, hindi ang kapayapaan ang ginagawa ng tao kundi mga pamuksa sa kanilang kapuwa tao at ang pamuksang ito ay tunay na inililihim ng bansang may gawa, pilit na itinatago at ikinakaila. Datapuwat ganito ang sabi ng PANGINOON ...


EZEKIEL 13:10

Eze 13:10 Sapagka't, sa makatuwid baga'y sapagka't kanilang hinikayat ang aking bayan, na nangagsabi, Kapayapaan; at walang kapayapaan; at pagka ang isa ay nagtatayo ng isang kuta, narito, kanilang tinatapalan ng masamang argamasa :EZEKIEL 13:13-14

Eze 13:13-14 Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Dios, Akin ngang titibagin ng unos na hangin sa aking kapusukan; at magkakaroon ng bugso ng ulan sa aking pagkagalit, at malalaking mga granizo sa kapusukan upang tunawin. 14 Gayon ko ibabagsak ang kuta na inyong tinapalan ng masamang argamasa , at aking ilalagpak sa lupa, na anopa't ang pinagsasaligan niyaon ay malilitaw: at mababagsak, at kayo'y malilipol sa gitna niyaon; at inyong malalaman na ako ang Panginoon.Mga kapatid, ang mga talatang ito ay galing sa Banal na kasulatan ang nagsasabi, hindi ang sinoman sa atin, at ito ay sa dakong gitna ng silangan, doon gagamitin ang Weapon of Mass Destruction na sumasama sa hangin at papatay sa mga tao,
datapuwat kung sa hangin masasama ang lasong ito na mamatay tao, sa palagay kaya ninyo walang posibilidad na makarating dito sa atin ang hanging yaon na may lason?


Mga kapatid ang lahat ng bagay na pumapatay ng tao ay salot na sugo ng DIOS, anong uri ba ng salot na gagamitin ng DIOS sa mga uling araw o panahon?ZACARIAS 14:12-15

Zec 14:12-15 At ito ang salot na ipananalot ng Panginoon sa lahat na bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem: ang kanilang laman ay matutunaw samantalang sila'y nangakatayo ng kanilang mga paa, at ang kanilang mga mata'y mangatutunaw sa kanilang ukit, at ang kanilang dila ay matutunaw sa kanilang bibig. 13 At mangyayari sa araw na yaon, na magkakaroon ng isang malaking kaingay sa gitna nila na mula sa Panginoon; at hahawak ang bawa't isa sa kanila sa kamay ng kaniyang kapuwa, at ang kamay niya'y mabubuhat laban sa kamay ng kaniyang kapuwa. 14 At ang Juda naman ay makikipaglaban sa Jerusalem; at ang kayamanan ng lahat na bansa sa palibot ay mapipisan, ginto, at pilak, at kasuutan, na totoong sagana. 15 At magiging gayon ang salot sa kabayo, sa mula, sa kamelyo, at sa asno, at sa lahat ng hayop na naroroon, sa mga kampamentong yaon, na gaya ng salot na ito.Mga kapatid, ang lahat ng mga sinalita ng PANGINOON ay mangyayari at walang ano mang lakas, talino at kapangyarihan ang maaring pumigil sa sinalita ng DIOS na ito, kaya wala tayong marapat na gawin, kundi lagi tayong manalangin, ingatan ang ating sarili sa ikapagsasala nito at lagi nating dalhin ito sa ikababanal upang mabigyan tayo ng kapayapaan na mula sa PANGINOON.

Sapagkat sa mga huling araw ay hindi lamang ang salot na iyan ang mangyayari, sapagkat ito na ang araw ng PANGINOON, Ang sabi sa ...


2PEDRO 3:10-18

2Pe 3:10-18 Datapuwa't darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw; na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. 11 Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain, 12 Na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Dios, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init? 13 Nguni't, ayon sa kaniyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, na tinatahanan ng katuwiran. 14 Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan, na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. 15 At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas; na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kaniya, ay sinulatan kayo; 16 Gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat, na doo'y sinasalita ang mga bagay na ito; na doo'y may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. 17 Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo nang una ang mga bagay na ito , ay magsipagingat kayo, baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mangahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. 18 Datapuwa't magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailan man. Siya nawa.AMEN

Technorati :

Sunday, June 11, 2006

Pagaaral at Paghahanda

Mga kapatid, ang turo ay paksang ibinigay na sa atin ng DIOS, Ngayon naman mga kapatid ang nais na ipaalam sa atin ng PANGINOON ay ang PAG-AARAL at PAGHAHANDA,


Ano ba ang ibig sabihin ng Pag-Aaral at Paghahanda?
Tulad ba ito ng napag-aralan na nating paksa na "Ang Turo?"


Ang turo ay pagbibigay ng kaalaman, karunungan, kaunawaan ng mga bagay na wala sa isang tinuturuan , Ipinauunawa ang mga bagay na hindi nauunawaan, Ipinaalam ang mga bagay na hindi nalalaman, at yaong mga bagay na hindi niya alam gawin ay ipinakikita sa kanya ang pamamaraan ng pag-gawa o pag-likha ng mga bagay na itinuro.


Ang pagpasok sa pamantasan ay hindi natin masasabing pag-aaral, kundi pagkuha ng kaalaman, kaunawaan at karunungan,
Kaya sa iyong pagtatapos, ay dadaan ka sa mahigpit na pagsusulit, at kung masagot mong lahat ng tumpak ay makukuha mo ang karapatan o satisfaction na nakuha mo ang mga karunungan na sa iyo'y itinuro.


At doon mo pa lamang pag-aaralan na gawin ang mga bagay na iyong natutuhan. Kung abogado, pag-aaralan mong lahat ang angulo ng usaping iyong ipagtatanggol. Kung Doktor ay pag-aaralan mo lahat ang nararamdaman ng iyong pasyente. Kung Engineer, ay pag-aaralan mo ang bagay na iyong itatayo at pagtatayuan.


Kaya ang pag-aaral ay pagkatapos ng pagtuturo. Matapos na maituro sa iyo ang lahat ay saka mo ito pag-aaralan at pag-hahandaan ang lahat ng bagay na iyong gagawin batay sa karunungang iyong natutuhan tulad ng salita ng DIOS.

Ito ay hindi natin magagawa at masasalita kung hindi muna ito ituturo sa atin at ating sampalatayahan.

Tingnan ninyo ang salita ni Haring Solomon, anak ni Haring David, Palibhasa'y hiningi sa DIOS ang karunungan kaya ng mapasakanya na ang karunungan ay sinabi niya:


MGA KAWIKAAN 15:28

Pro 15:28 Ang puso ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot: nguni't ang bibig ng masama ay nagbubugso ng mga masamang bagay.


Bakit nabubugso ng masamang bagay ang bibig ng masama?


MGA KAWIKAAN 24:2

Pro 24:2 Sapagka't ang kanilang puso ay nagaaral ng pagpighati, at ang kanilang mga labi ay nagsasalita ng kalikuan.Kaya mga kapatid, alam na natin ang tama at maling pag-aaral, ang masama at mabuting pananalita, sapagka't ang lahat ng bagay ay may buti at may sama, Sa pamamagitan ng pag-gawa at pag-aaral, sapagka't sa katotohanan ay hindi ang libro ang gumagawa ng karunungan, kundi ang karunungan ng gumagawa ng libro.


ECLESIASTES 12:11-14

Ecc 12:11-14 Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis; at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti, ang mga salita ng mga pangulo ng mga kapulungan, na nabigay mula sa isang pastor. 12 At bukod dito, anak ko, maaralan ka: tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas; at ang maraming pagaaral ay kapaguran ng katawan. 13 Ito ang wakas ng bagay; lahat ay narinig: ikaw ay matakot sa Dios, at sundin mo ang kaniyang mga utos; sapagka't ito ang buong katungkulan ng tao. 14 Sapagka't dadalhin ng Dios ang bawa't gawa sa kahatulan, pati ng bawa't kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama.


Ang mga talatang ito ay matagal na nating nalalaman at napag-aaralan mga kapatid, ngunit napaghandaan na ba natin ang mga bagay na ito upang ating magawang may takot ang paglilingkod natin sa DIOS, at kung ito ay atin nang naihanda upang gawin...


Papaano naman natin ito isasagawa?

2TIMOTEO 2:15

2Ti 2:15 Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan.1TESALONICA 4:11

1Th 4:11 At pagaralan ninyong maging matahimik, at gawin ang inyong sariling gawain, at kayo'y mangagpagal ng inyong sariling mga kamay, na gaya ng aming ipinagbilin sa inyo;


Ano pa ang nais ipaalam sa atin ng ating PANGINOON upang ganap nating mapag-aralan ang lahat ng mga bagay para tayo ay makagawa ng tumpak na paghahanda?


1TIMOTEO 3:1-7

1Ti 3:1-7 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. 2 Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pagiisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo; 3 Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi; 4 Namamahalang mabuti ng kaniyang sariling sangbahayan, na sinusupil ang kaniyang mga anak na may buong kahusayan; 5 (Nguni't kung ang sinoman nga ay hindi marunong mamahala sa kaniyang sariling sangbahayan paanong makapamamahala sa iglesia ng Dios?) 6 Hindi baguhan, baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng diablo. 7 Bukod dito'y dapat din namang siya'y magkaroon ng mabuting patotoo ng nangasa labas, baka mahulog sa kapintasan at silo ng diablo.Ang mga iyan mga kapatid ay mga tumanggap ng turo ng DIOS, ngunit hindi nila pinag-aaralan ang turo na sa kanila'y itinuro, kung kaya hindi nila naisagawa ang karampatang paghahanda na ipinagagawa sa kanila ng ating PANGINOON.


Ngayon; Ano ba ang Paghahanda at Bakit tayo pinaghahanda ng DIOS?


1MGA HARI 18:44

1Ki 18:44 At nangyari, sa ikapito, na kaniyang sinabi, Narito, may bumangong isang ulap sa dagat, na kasingliit ng kamay ng isang lalake. At kaniyang sinabi, Ikaw ay yumaon, sabihin mo kay Achab, Ihanda mo ang iyong karo, at ikaw ay lumusong baka ka mapigil ng ulan.


Ang mga talatang ito mga kapatid, ay nagtuturo lamang ng Pag-hahanda at Pag-Iingat, Pag-Iwas sa kapahamakan ngunit ang paghahanda mo ay kapos sa pag-aaral, Ano ang maaari mong masalunga o masalubong?


DANIEL 2:9

Dan 2:9 Nguni't kung di ninyo ipaliwanag sa akin ang panaginip, iisang kautusan lamang mayroon sa inyo; sapagka't kayo'y nangaghanda ng pagbubulaan at mga hamak na salita sa harap ko, hanggang sa ang panahon ay magbago: kaya't saysayin ninyo sa akin ang panaginip, at malalaman ko na inyong maipaliliwanag sa akin ang kahulugan niyaon.


Ang bunga ng maling paghahanda mga kapatid ay kapahamakang hindi nagagamot ng pagsisisi.


Ganyan mga kapatid ang mga tao sa sanglibutan, na naghahanda sa kanilang at hindi sa kanilang kaligtasan, Sapagkat ang puso at isip ng tao ay hanggang dito lamang sa ibabaw ng sanglibutan at hindi nakatuon doon sa kaitaasan.


Kaya tunay na napakalaki ng pagkakaiba ng paghahanda ng tao ng sanlibutan kaysa ng DIOS. Alam natin ang inihahanda ng taong sanlibutan, mga kapatid, iyan ang baga'y na kanilang iiwanan.


Ngunit ang mga bagay na inihanda ng mga anak ng DIOS ay ang bagay na kanilang pupuntahan.


Tingnan natin mga kapatid sa MATEO 3:1-3

Mat 3:1-3 At nang mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista, na nangangaral sa ilang ng Judea, na nagsasabi, 2 Mangagsisi kayo; sapagka't malapit na ang kaharian ng langit. 3 Sapagka't ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias, na nagsasabi, Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas.


Paano Ihahanda ang daan ng PANGINOON?


LUCAS 3:5-6

Luk 3:5-6 Lahat ng libis ay tatambakan, At pababain ang bawa't bundok at burol; At ang liko ay matutuwid, At ang mga daang bakobako ay mangapapatag; 6 At makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Dios.Kung ating maihanda ang daan ng ating PANGINOON, Ano naman ang kaniyang inihahanda para sa atin?


JUAN 14:2-3

Joh 14:2-3 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon.


Ano ba ang bayang ito na inihanda ng DIOS?


APOCALIPSIS 21:2

Rev 21:2 At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Dios, na nahahandang gaya ng isang babaing kasintahan na nagagayakang talaga sa kaniyang asawa.Ito ang inihanda ng DIOS sa mga taong nag-aaral ng Kaniyang Salita at naghanda ng daan ng DIOS.


Pagpalain tayong lahat ng DIOS ngayon at magpakaylanman.


AMEN

Sunday, June 04, 2006

Ang Tunay na Pasko

Ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa kaniyang sarili. Hindi siya nabubuhay dahil gusto niyang mabuhay, at hindi nabubuhay ang tao upang magawa niya ang kaniyang gusto at tanggihan niya ang kanyang ayaw.

Sa katunayan ang kaalaman ng tao ay humahanggan lamang sa kahapon at ngayon.

Ang kaniyang karunungan ay nagmula sa kapon at ginagamit niya ngayon.

Ang bukas ay hindi nalalaman ang kalalabasan, kaya nagkakaroon siya ng pag-aaral, pagpaplano, balakin, at paghahanda. At habang ito ay kaniyang ginagawa ay nakatuon ang kaniyang pansin sa dalawang bagay, sa tagumpay at kabiguan. At ang isang matalinong manggagawa ay sinusulat ang lahat niyang ginagawa upang maging batayan ng mali at tama, upang sa muli niyang paggawa ay mayroon na siyang sulat at plano na susundin upang mawala ang kamalian at marating ang tamang kayarian na siyang tagumpay ng gawaing kanyang ginagawa. Sapagkat sa kaniyang ginagawa ay hindi siya gumagawa ng bagay na hindi nakaplano o nakasulat.

Lalong higit mga kapatid sa ating pananampalataya, kinasangkapan ng DIOS ang Kaniyang mga anghel, propeta, mga apostol at evangelista upang isulat ang Kaniyang Evangelio, na Kaniyang Doktrina, na Kaniyang Iglesia, upang sa pamamagitan ng Doktrinang ito ay lumakad ang tao sa tamang landas na dapat niyang lakaran, hindi marapat na ang mga anak ng DIOS ay gumawa ng mga bagay na hindi nasusulat o ng anomang bagay na hindi sinasabi ng banal na kasulatan o isinasadiwa nito.


Ano ba ang ibig sabihin ng Pasko ayon sa banal na kasulatan?
At ito ba ay nararapat na ipagdiwang ng mga lingkod ng DIOS?


2CRONICA 35:1

2Ch 35:1 At ipinagdiwang ni Josias ang isang paskua sa Panginoon sa Jerusalem; at kanilang pinatay ang kordero ng paskua, sa ikalabing apat na araw ng unang buwan.


at 2CRONICA 35:18-19

2Ch 35:18-19 At hindi nagkaroon ng paskua na gaya ng ipinagdiwang na yaon sa Israel mula sa mga araw ni Samuel na propeta; ni nagdiwang man ang sinoman sa mga hari sa Israel ng gayong paskua na gaya ng ipinagdiwang ni Josias, at ng mga saserdote, at ng mga Levita, at ng buong Juda at Israel na nangakaharap, at ng mga taga Jerusalem. 19 Nang ikalabing walong taon ng paghahari ni Josias ay ipinagdiwang ang paskuang ito.


Iyan mga kapatid ang ibig sabihin ng Pasko, Paskua;Passover sa English at hindi christmas; wala tayong mababasang christmas sa Biblia, wala tayong mababasang santa claus, wala tayong mababasang christmas tree sa Biblia. Sa katotohanan ang ating PANGINOONG Jesus-Cristo ay nagdiwang rin ng Paskua o Pasko.


Ang sabi sa MATEO 26:17-19

Mat 26:17-19 Nang unang araw nga ng mga tinapay na walang lebadura ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus, na nagsisipagsabing, Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ng kordero ng paskua? 18 At sinabi niya, Magsipasok kayo sa bayan sa gayong tao, at sabihin ninyo sa kaniya, Sinabi ng Guro, malapit na ang aking panahon; sa iyong bahay magpapaskua ako pati ng aking mga alagad. 19 At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinagutos sa kanila ni Jesus; at inihanda nila ang kordero ng paskua.


Ano ba ang Kautusan ukol sa Paskua ng DIOS O Pasko ng DIOS o Pagliligtas ng DIOS?


EXODO 12:18

Exo 12:18 Sa unang buwan ng ikalabing apat na araw ng buwan sa paglubog ng araw ay kakain kayo ng tinapay na walang lebadura, hanggang sa ikadalawang pu't isang araw ng buwan, sa paglubog ng araw.


at EXODO 12:16

Exo 12:16 At sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon at sa ikapitong araw man ay magkakaroon ding kayo ng isang banal na pagkakatipon; walang anomang gawa na gagawin sa mga araw na iyan, liban na yaong nararapat kanin ng bawa't tao, na siya lamang maaaring gawin ninyo.


Ang ilang palatuntunan ng Paskuang ito ay binago ng ating PANGINOONG Jesu-Cristo;


kaya sinabi Niya sa HEBREO 10:9-10

Heb 10:9-10 Saka sinabi niya, Narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niya ang una, upang maitatag ang ikalawa. 10 Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man.


Kaya ang paghahanda ng Paskua ng PANGINOON noong kapanahunan ng mga Israelita ay pinahanda ng PANGINOON kay propeta Moises upang tuparin ng Israel.


Ang paghahanda naman ng Paskua ng mga Cristiano ay mismong DIOS ang naghanda sa pamamagitan ng Pag-Ibig ng DIOS sa sanglibutan ay sinugo Niya ang Kaniyang Salita sa lupa upang magligtas at ito ay naganap ng Siya ay ipanganak na sinabi sa...


LUCAS 2:11-14

Luk 2:11-14 Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon. 12 At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda: Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin, at nakahiga sa isang pasabsaban. 13 At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit, na nangagpupuri sa Dios, at nangagsasabi: 14 Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.


Ito mga kapatid ang Paskua ng DIOS; Ang Cristo ng DIOS na ito ang Kaniyang Cordero ng Paskua na dumating na may kapangyarihan sapagkat ipinagdiwang ng anghel at mga hukbo ng langit ngunit nagpakita agad ng kapakumbabaang loob sapagkat ang sabsaban ng mga hayop na nilagyan lamang ng dayami ang Kaniyang naging higaan datapuwa't Tagapagligtas ng mga taong Kaniyang kinalulugdan at ito ang ating Pasko mga kapatid, Ang kaligtasan at Buhay na walang hanggan ang Kaniyang ibinibigay.


Kaya ang sabi ng isang tinig na sumisigaw sa ilang .. LUCAS 3:4-6


Luk 3:4-6 Gaya ng nasusulat sa aklat ng salita ng propeta Isaias, Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. 5 Lahat ng libis ay tatambakan, At pababain ang bawa't bundok at burol; At ang liko ay matutuwid, At ang mga daang bakobako ay mangapapatag; 6 At makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Dios.


Mga kapatid, ang Pasko ay kapayapaan, kaligtasan sa kamatayan. Ang Paskua ay Pag-Ibig ng DIOS sa Kaniyang mga lingkod at buhay na walang hanggan, ito ay inihahandog ng DIOS sa Kaniyang mga lingkod, at para ito ay mapasa ating lahat, Kailangan nating ihanda ang daan ng PANGINOON patungo sa atin. Tuwirin natin ang Kaniyang mga landas.

Ano ba ang ibig sabihin niya mga kapatid?

Ang ating puso ay may landas para sa paglapit sa atin ng PANGINOON, kung ang landas ng ating puso para sa PANGINOON ay paliko-liko ay hindi Niya tayo lalapitan, ano ba ang ibig na sabihin ng paliko-liko mga kapatid?

Tayo ay may takdang oras, araw at panahon ng pakikipagtipan sa DIOS; kung ito ay hindi natin gagawin ng tuloy tuloy,

Makikipagtipan ngayon, sa susunod ay hindi, Sa ngayon mga kapatid ay lingguhan lamang tayo nakikipag tipan sa DIOS; ibig sabihin mga kapatid sa loob ng 365 days sa loob ng 1 taon, at 52 days lang ang para sa DIOS, ibig sabihin mga kapatid ay 313 days ang para sa atin.

Ang nangyayari mga kapatid ay binabawasan pa natin iyong 52 days para sa Kaniya.

Sa palagay ba ninyo ang gayong gawa ay magiging karapatdapat sa DIOS mga kapatid?


Lahat ng Libis ay tambakan
Pababain ang bawat bundok at mga burol
Ang liko ay matutuwid
Ang daang bako-bako ay mangapapatag
At makikita ng lahat ng laman ang Pagliligtas ng DIOS.JUAN 13:34-35

Joh 13:34-35 Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangagibigan sa isa't isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa isa't isa. 35 Sa ganito'y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pagibig sa isa't isa.


at JUAN 14:21

Joh 14:21 Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya.


Papaano Ba ang sinasabi sa EXODO 12:16?

Exo 12:16 At sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon at sa ikapitong araw man ay magkakaroon ding kayo ng isang banal na pagkakatipon; walang anomang gawa na gagawin sa mga araw na iyan, liban na yaong nararapat kanin ng bawa't tao, na siya lamang maaaring gawin ninyo.

Na sa unang araw ay magkakaroon kayo ng Banal na pagkakatipon at sa ika-7 araw ay magkakaroon rin kayo ng Banal na pagkakatipon?


EXODO 23:14-17

Exo 23:14-17 Makaitlong magdidiwang ka ng pista sa akin, sa bawa't taon. 15 Ang pista ng tinapay na walang lebadura ay iyong ipagdidiwang; pitong araw na kakain ka ng tinapay na walang lebadura, gaya ng iniutos ko sa iyo, sa takdang panahon, sa buwan ng Abib (sapagka't niyaon ka umalis sa Egipto); at walang lalapit sa harap ko na walang dala: 16 At ang pista ng pagaani ng mga unang bunga ng iyong kapagalan, na iyong inihasik sa bukid: at ang pista ng pagaani, sa katapusan ng taon, nang pagaani mo ng iyong kapagalan sa bukid. 17 Makaitlo sa bawa't taon na ang lahat na iyong mga lalake ay haharap sa Panginoong Dios.


Ano-ano ang 3 Pistang ito mga kapatid?

  1. Ang Pista ng Pag-Aani ng mga unang bunga ng iyong kapagalan na iyong inihasik sa bukid.
  2. Ang Pista ng pag-aani sa katapusan ng taon, ng pag-aani mo ng iyong kapagalan sa bukid.
  3. Kabuuan ng kapistahan sa buwan ng Abib na ito ang Pista ng tinapay na walang Lebadura, na ito ang Paskua ng PANGINOON na ating DIOS, na sa mga Israelita ang sa kanila ay pagpatay at pagkain ng Kordero kasabay ng pagkain ng tinapay na walang lebadura.

At sa mga Cristiano ay pagkain ng tinapay na walang lebadura at pag inum ng dugo ng kordero: na ito ay naging hiwaga sa mga Judio.

Papaano ba ito sinalita ng PANGINOON sa talinghaga sa mga Judio at natago sa hiwaga?


LUCAS 20:9-19

Luk 20:9-19 At siya'y nagpasimulang magsabi sa bayan ng talinghagang ito: Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan, at ipinagkatiwala sa mga magsasaka, at napasa ibang lupain na mahabang panahon. 10 At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka, upang siya'y bigyan ng bunga ng ubas: datapuwa't hinampas siya ng mga magsasaka, at pinauwing walang dala. 11 At nagsugo pa siya ng ibang alipin: at ito nama'y kanilang hinampas, at inalimura, at pinauwing walang dala. 12 At nagsugo pa siya ng ikatlo: at kanila ring sinugatan ito, at pinalayas. 13 At sinabi ng panginoon ng ubasan, Anong gagawin ko? aking susuguin ang minamahal kong anak; marahil siya'y igagalang nila. 14 Datapuwa't nang makita siya ng mga magsasaka, ay nangagsangusapan sila, na sinasabi, Ito ang tagapagmana; atin siyang patayin upang ang mana ay maging atin. 15 At itinaboy nila siya sa ubasan, at pinatay siya. Ano nga kaya ang gagawin sa kanila ng panginoon ng ubasan? 16 Paroroon siya at pupuksain niya ang mga magsasakang ito, at ibibigay ang ubasan sa mga iba. At nang marinig nila ito, ay sinabi nila, Huwag nawang mangyari. 17 Datapuwa't kaniyang tinitigan sila, at sinabi, Ano nga baga ito na nasusulat, Ang batong itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali . Ay siya ring ginawang pangulo sa panulok? 18 Ang bawa't mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog; datapuwa't sinomang kaniyang malagpakan, ay kaniyang pangangalating gaya ng alabok. 19 At pinagsisikapan siyang hulihin sa oras ding yaon ng mga eskriba at ng mga pangulong saserdote; at sila'y nangatatakot sa bayan: sapagka't nahalata nila na sinabi niya ang talinghagang ito laban sa kanila.


Ang Tatlong Kapistahan na Nabubuo sa isang katawagan

  1. Piesta ng Pag-aani ng unang bunga
  2. Piesta ng Pag-aani sa katapusan ng taon.
  3. Ang Pagtanggap ng Katawan at Dugo ng PANGINOON

Ano ba ang mga pangunahing gawa na ipagagawa sa atin ng ating PANGINOON na ipinasisiyasat sa atin o ipinaiimbentaryo ng PANGINOON?

ROMA 12:4-21

Rom 12:4-21 Sapagka't kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain: 5 Ay gayon din tayo, na marami, ay iisang katawan kay Cristo, at mga sangkap na samasama sa isa't isa. 6 At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya; 7 O kung ministerio, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministerio; o ang nagtuturo, ay sa kaniyang pagtuturo; 8 O ang umaaral, ay sa kaniyang pagaral: ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang nagpupuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya. 9 Ang pagibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapootan ninyo ang masama; makisanib kayo sa mabuti. 10 Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba; 11 Huwag mga tamad sa pagsusumikap; maningas sa espiritu; mapaglingkod sa Panginoon; 12 Mangagalak sa pagasa; magmatiisin sa kapighatian; magmatiyagain sa pananalangin; 13 Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal; maging mapagpatuloy. 14 Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig; pagpalain ninyo, at huwag ninyong sumpain. 15 Makigalak kayo sa nangagagalak; makiiyak kayo sa nagsisiiyak. 16 Mangagkaisa kayo ng pagiisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. 17 Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuripuri sa harapan ng lahat ng mga tao. 18 Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. 19 Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios : sapagka't nasusulat, Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. 20 Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo; kung siya'y mauhaw, painumin mo: sapagka't sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kaniyang ulo. 21 Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama.


Dito tayo tinitignan ng PANGINOON mga kapatid, Sa ating bunga at mga gawa, at sa Kaniyang ikalawang pagparito ay dito Niya tayo hahatulan.

Ano ba ang gagawin ng PANGINOON sa mga daratnan Niya dito sa Lupa?


MATEO 25:31-34

Mat 25:31-34 Datapuwa't pagparito ng Anak ng tao na nasa kaniyang kaluwalhatian, na kasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayo'y luluklok siya sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian: 32 At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa: at sila'y pagbubukdinbukdin niya na gaya ng pagbubukodbukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing; 33 At ilalagay niya ang mga tupa sa kaniyang kanan, datapuwa't sa kaliwa ang mga kambing. 34 Kung magkagayo'y sasabihin ng Hari sa nangasa kaniyang kanan, Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat nang itatag ang sanglibutan:


Kaya mga kapatid kung tayo man ay dumadanas na tila ba tayo ay pinaparusahan ay huwag nating ipagtaka sapagka't ang sabi ng PANGINOON sa ...


HEBREO 12:4-11

Heb 12:4-11 Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: 5 At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; 6 Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. 7 Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? 8 Datapuwa't kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. 9 Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? 10 Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin , upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. 11 Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito.


Ano ang sinasabi ng PANGINOON sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa Aklat ng ...

MGA GAWA 17:30-31

Act 17:30-31 Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Dios; datapuwa't ngayo'y ipinaguutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako: 31 Sapagka't siya'y nagtakda ng isang araw na kaniyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kaniyang itinalaga; na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao, nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay.


Ano ba ang mangyayari pagdating dito ng ating PANGINOON?


2PEDRO 3:9-15

2Pe 3:9-15 Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. 10 Datapuwa't darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw; na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. 11 Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain, 12 Na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Dios, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init? 13 Nguni't, ayon sa kaniyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, na tinatahanan ng katuwiran. 14 Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan, na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. 15 At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas; na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kaniya, ay sinulatan kayo;


AMEN

Technorati : , , , , , ,


Sunday, May 28, 2006

Ang Turo

Ano ba ang Turo?

  • Ang turo ay nagbibigay ng unawa, kaalaman, at karunungan.
  • Ang turo ay nagpapakilala sa tao ng lahat ng mga bagay, nag aalis ng kamangmangan, nagpapakilala ng katuwiran, nagpapakilala ng kabutihan upang malayo sa kasamaan.
  • Magdadala sa tao ng kaligtasan upang huwag mapahamak: nagdadala sa buhay upang maligtas sa kamatayan.


Ang sabi sa MGA KAWIKAAN 23:12

Pro 23:12 Ihilig mo ang iyong puso sa turo, at ang iyong mga pakinig sa mga salita ng kaalaman.


sa JOB 33:14-16

Job 33:14-16 Sapagka't ang Dios ay minsang nagsasalita, Oo, makalawa, bagaman hindi pinakikinggan ng tao . 15 Sa isang panaginip, sa isang pangitain sa gabi, pagka ang mahimbing na pagkakatulog ay nahuhulog sa mga tao, sa mga pagkakatulog sa higaan; 16 Kung magkagayo'y ibinubukas niya ang mga pakinig ng mga tao, at itinatatak ang kanilang turo,


sa JOB 35:10-11

Job 35:10-11 Nguni't walang nagsasabing, Saan nandoon ang Dios na Maylalang sa akin, na siyang nagbibigay ng awit kung gabi; 11 Na siyang nagtuturo sa atin ng higit kay sa mga hayop sa lupa. At ginagawa tayong lalong pantas kay sa mga ibon sa himpapawid?


sa MGA AWIT 90:11-12

Psa 90:11-12 Sinong nakakaalam ng kapangyarihan ng iyong galit, at ng iyong poot ayon sa katakutan na marapat sa iyo? 12 Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan, upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan.


Ang pagtuturo ay hindi lamang humahantong sa pagdaragdag ng kaalaman at pagbubukas ng kamalayan ng isang tao, ito ay umaangkop pa rin sa pagpigil at pagsaway sa kamalian, datapuwa't sa pagsuway ay mayroong taong kinauukulan, tignan natin ang sinasabi ng aklat ng...


MGA KAWIKAAN 9:8-11

Pro 9:8-11 Huwag mong sawayin ang manglilibak, baka ipagtanim ka niya: sawayin mo ang pantas, at kaniyang iibigin ka. 9 Turuan mo ang pantas, at siya'y magiging lalong pantas pa: iyong turuan ang matuwid, at siya'y lalago sa pagkatuto. 10 Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan. 11 Sapagka't sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami.


Ngayon mga kapatid, ang lahat ng turo ay may kapakinabangan. Sa katotohanan ang isang propesyon ay mula sa turo ng pamantasan na ginugugulan ng marami at mahabang panahon na ginugugulan ng malaking halaga ng salapi na kung mapasa iyo na ang hinahanap na bunga ay salapi pa rin upang isuporta sa pangangailangan ng katawan, datapuwa't hindi maipagpapahaba ng buhay:

Ano bang karunungan ang makapagpapahaba ng buhay? Ang manggagamot ay nakapagpapagaling lamang ng karamdaman, datapuwat hindi nakapagpapahaba ng buhay, sapagka't hindi naman nila mapipigil ang pagdating ng aksidente at mga kalamidad na kumikitil sa buhay ng tao.


Kung magkagayon; Anong karunungan ang nakapagpapahaba ng Buhay?


Pro 9:10-11 Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan. 11 Sapagka't sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami.


Ang Turo ng Ina sa Hari
(MGA KAWIKAAN 31:1-9)

Pro 31:1-9 Ang mga salita ng haring Lemuel; ang sanggunian na itinuro sa kaniya ng kaniyang ina. 2 Ano anak ko? at ano, Oh anak ng aking bahay-bata? At ano, Oh anak ng aking mga panata? 3 Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae, o ang iyo mang mga lakad sa lumilipol ng mga hari. 4 Hindi sa mga hari, Oh Lemuel, hindi sa mga hari ang paginom ng alak; ni sa mga pangulo man, na magsabi , saan nandoon ang matapang na alak? 5 Baka sila'y uminom, at makalimotan ang kautusan, at humamak ng kahatulan sa sinomang nagdadalamhati. 6 Bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang manaw, at ng alak ang mapanglaw na loob. 7 Uminom siya at limutin niya ang kaniyang kahirapan, at huwag nang alalahanin pa ang kaniyang karalitaan. 8 Bukhin mo ang iyong bibig sa pipi, sa bagay ng lahat ng naiwang walang kandili. 9 Bukhin mo ang iyong bibig, humatol ka ng katuwiran, at mangasiwa ka ng kahatulan sa dukha at mapagkailangan.


Ang Mabuting Babae
(MGA KAWIKAAN 31:10-31)

Pro 31:10-31 Isang mabait na babae sinong makakasumpong? Sapagka't ang kaniyang halaga ay higit na makapupo kay sa mga rubi. 11 Ang puso ng kaniyang asawa ay tumitiwala sa kaniya, at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. 12 Gumagawa siya ng mabuti sa kaniya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kaniyang buhay. 13 Siya'y humahanap ng balahibo ng tupa at lino, at gumagawang kusa ng kaniyang mga kamay. 14 Siya'y parang mga sasakyang dagat ng kalakal; nagdadala siya ng kaniyang pagkain mula sa malayo. 15 Siya'y bumabangon naman samantalang gabi pa, at nagbibigay ng pagkain sa kaniyang sangbahayan, at ng kanilang gawain sa kaniyang alilang babae. 16 Kaniyang minamasdan ang bukid at binibili: sa pamamagitan ng kaniyang kamay ay nagtatanim siya ng ubasan. 17 Binibigkisan niya ang kaniyang mga balakang ng kalakasan, at nagpapalakas ng kaniyang mga bisig. 18 Kaniyang namamalas na ang kaniyang kalakal ay makikinabang: ang kaniyang ilaw ay hindi namamatay sa gabi. 19 Kaniyang itinangan ang kaniyang mga kamay sa panulid, at ang kaniyang mga kamay ay humahawak ng panghabi. 20 Iginagawad niya ang kaniyang kamay sa dukha: Oo, iniaabot niya ang kaniyang mga kamay sa mapagkailangan. 21 Hindi niya ikinatatakot ang kaniyang sangbahayan sa niebe; sapagka't ang boo niyang sangbahayan ay nakapanamit ng mapulang mapula. 22 Gumagawa siya sa ganang kaniya ng mga unang may burda; ang kaniyang pananamit ay mainam na kayong lino at ng kayong kulay ube. 23 Ang kaniyang asawa ay kilala sa mga pintuang-bayan, pagka siya'y nauupo sa kasamahan ng mga matanda ng lupain. 24 Gumagawa siya ng mga kasuutang kayong lino at ipinagbibili; at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga mangangalakal. 25 Kalakasan at kamahalan ay siyang kaniyang suot. At kaniyang tinatawanan ang panahong darating. 26 Binubuka niya ang kaniyang bibig na may karunungan; at ang kautusan ng kagandahang-loob ay nasa kaniyang dila. 27 Kaniyang tinitignang mabuti ang mga lakad ng kaniyang sangbahayan, at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. 28 Nagsisibangon ang kaniyang mga anak, at tinatawag siyang mapalad; gayon din ang kaniyang asawa, at pinupuri siya niya, na sinasabi : 29 Maraming anak na babae ay nagsisigawang may kabaitan, nguni't ikaw, ay humihigit sa kanilang lahat. 30 Ang lingap ay magdaraya, at ang kagandahan ay walang kabuluhan: nguni't ang babae na natatakot sa Panginoon, ay siya'y pupurihin. 31 Bigyan ninyo siya ng bunga ng kaniyang mga kamay; at purihin siya ng kaniyang mga gawa sa mga pintuang-bayan.


AMEN