Monday, February 20, 2006

Ang ibang manghahasik

Mga kapatid, napagaralan na natin ang tunay nating kalagayan dito sa ibabaw ng sanglibutan: Tayong lahat ay manglalakbay... (Pilgrims) at nalalaman natin ang destinasyon ng bawat manglalakbay sa pamamagitan ng daang kanilang tinatahak kung yaon ay patungo sa Bayang Banal o sa Bayang Parusahan.

Kaya sa ating paglalakbay mga kapatid, ay ibayong ingat at talino ang dapat nating gawin upang hindi tayo mangaligaw sa daang ating tinatahak, sapagkat nasusulat sa...


Pro 14:12 May daan na tila matuwid sa isang tao, nguni't ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan.


Ang paglalakbay na ito mga kapatid ay humahangganan sa kamatayan at kung saang landas ka nahinto, ang dulo noon ang ipagkakaloob sa iyo ng PANGINOON.

Datapuwat may mga taong pinagkalooban ng DIOS na makarating sa dulo ng landas na kaniyang tinatahak, ibig sabihin ay hindi titikim ng kamatayan hanggang sa marating nila ang kaharian ng langit.

Ang sabi ng PANGINOON sa... MARCOS 9:1

Mar 9:1 At sinabi niya sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, May ilan sa nangakatayong ito , na hindi matitikman sa anomang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Dios na dumarating na may kapangyarihan.


Iyan mga kapatid ay kapalaran natin na manglalakbay ng mga wakas ng lupa o wakas ng panahon.

May puwang ang bawat isa sa atin, may pag-asa na abutang buhay ng PANGINOON sa Kaniyang ikalawang pagparito.

Magpakatalino tayo mga kapatid, buksan nating mabuti ang ating pang-unawa sa Salita ng DIOS na Siyang katotohanan, Salita ng Kaligtasan at Buhay na Walang Hanggan.

Ang Salitang iyan ang inihasik sa atin ng DIOS na Siyang pagkain na bumubuhay sa ating mga kaluluwa. Pakaingat tayo at magpakatalino, sapagkat si satanas man ay gumagamit rin ng Salita ng DIOS upang makapagligaw ng marami, at kung mailigaw ka na ay saka kaniya hahasikan ng kaniyang sariling binhi at iyan ay ang binhi ng kasinungalingan.

Tingnan ninyo mga kapatid sa sulat ni Evangelista Lucas sa... LUCAS 8:12

Luk 8:12 At ang mga sa tabi ng daan, ay ang nangakinig; kung magkagayo'y dumarating ang diablo, at inaalis ang salita sa kanilang puso, upang huwag silang magsisampalataya at mangaligtas.


Makiramdam kayo ngayon mga kapatid, may kasabikan ba kayong pinakikinggan at dinidinig ang Salita ng DIOS? If you say Yes, then the Holy Spirit is in you, but if not ay tinatabihan kayo ng diablo;

Sapagkat tinatalukbungan niya ang evangelio sa inyong pag-iisip upang hindi ninyo maunawa ang Salita ng Katotohanan na Siyang isinugo ng DIOS dito sa lupa; Pakinggan ninyo mga kapatid;


2Co 4:3-4 At kung ang aming evangelio ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak: 4 Na binulag ng dios ng sanglibutang ito ang mga pagiisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios.


Ganyan ang gawa ng diablo mga kapatid; samantalang tayo'y nakikinig ng Salita ng Katotohanan ng DIOS na inihahasik sa atin; ay pinipilit niyang talukbungan ang ating unawa at saka niya ihahasik sa atin ang binhi ng kasinungalingan na kaniyang salita;

Papaano ba naghahasik si satanas ng kaniyang binhi?

MATEO 13:24-40

Mat 13:24-40 Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga, na sinasabi, Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kaniyang bukid: 25 Datapuwa't samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kaniyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo, at umalis. 26 Datapuwa't nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. 27 At ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kaniya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? 28 At sinabi niya sa kanila, Isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kaniya ng mga alipin, Ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yao'y pagtipunin? 29 Datapuwa't sinabi niya, Huwag; baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo, ay inyong mabunot pati ng trigo. 30 Pabayaan ninyong magsitubo kapuwa hanggang sa panahon ng pagaani: at sa panahon ng pagaani ay sasabihin ko sa mga mangaani, Tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo, at inyong pagbibigkisin upang sunugin; datapuwa't tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. 31 Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga, na sinasabi, Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mostasa, na kinuha ng isang tao, at inihasik sa kaniyang bukid: 32 Na siya ngang lalong maliit sa lahat ng mga binhi; datapuwa't nang tumubo, ay lalong malaki kay sa mga gulay, at nagiging punong kahoy, ano pa't nagsisiparoon ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kaniyang mga sanga. 33 Sinalita niya sa kanila ang ibang talinghaga: Ang kaharian ng langit ay tulad sa lebadura, na kinuha ng isang babae, at itinago sa tatlong takal na harina, hanggang sa ito'y nalebadurahang lahat. 34 Lahat ng mga bagay na ito'y sinabi ni Jesus sa mga karamihan sa mga talinghaga; at kung hindi sa talinghaga ay hindi niya sila kinakausap: 35 Upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi, Bubukhin ko ang aking bibig sa mga talinghaga; Sasaysayin ko ang mga natatagong bagay buhat nang itatag ang sanglibutan. 36 Nang magkagayon ay iniwan niya ang mga karamihan, at pumasok sa bahay: at sa kaniya'y nagsilapit ang kaniyang mga alagad, na nagsisipagsabi, Ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid. 37 At siya'y sumagot at nagsabi, Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang Anak ng tao; 38 At ang bukid ay ang sanglibutan; at ang mabuting binhi, ay ito ang mga anak ng kaharian: at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama; 39 At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diablo: at ang pagaani ay ang katapusan ng sanglibutan; at ang mga mangaani ay ang mga anghel. 40 Kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy; gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan.


Ganyan katalino kung lumaban ang kampon ni satanas; ang mga diablo; the angels of darkness; naghahasik rin sila at kung malinlang niya ang tao mahasikan ng binhi ng kamalian at kasinungalingan, ang tao ay mapupunta sa kapahamakan,... alalahanin natin mga kapatid, na ang hinahasikan ng diablo ay ang mga hinahasikan ng DIOS; tingnan natin ang katibayan mga kapatid sa....


Act 5:1-5 Datapuwa't isang lalake na tinatawag na Ananias, na kasama ng kaniyang asawang si Safira, ay nagbili ng isang pag-aari, 2 At inilingid ang isang bahagi ng halaga, na nalalaman din ito ng kaniyang asawa, at dinala ang isang bahagi, at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. 3 Datapuwa't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo, at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? 4 Nang yao'y nananatili pa, hindi baga yao'y nanatiling iyong sarili? at nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Dios. 5 At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito ay nahandusay at nalagot ang hininga: at sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nangakarinig nito.


Nakita ba ninyo mga kapatid kung papaanong magtanim si satanas ng kaniyang binhi sa puso ng isang Cristiano?

Si Ananias ng taniman ng binhi ng pagdaraya at kasinungalingan ay agad na tumubo, datapuwat dagling nagbunga ng kamatayan sa mag-asawang Ananias at Safira.

Gumawa rin si satanas ng paghadlang sa mga tagapagalaga ng binhi ng DIOS sa...
1TESALONICA 2:18

1Th 2:18 Sapagka't nangagnasa kaming pumariyan sa inyo, akong si Pablo, na minsan at muli; at hinadlangan kami ni Satanas.


Hindi lang iyan mga kapatid, maging sa pagsasama ng magasawa ay nanunukso iyan! sa...
1CORINTO 7:5

1Co 7:5 Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pananalangin, at muling kayo'y magsama, baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil.


Mayroon pang ibang aktibidad o gawain si satanas mga kapatid, at ito ay importanteng malaman ng kapatid at maging sino pa mang nagmamahal at sumasampalataya sa DIOS, ano ito na dapat nating malaman?

APOCALIPSIS 12:10

Rev 12:10 At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit, na nagsasabi, Ngayo'y dumating ang kaligtasan, at ang kapangyarihan, at ang kaharian ng ating Dios, at ang kapamahalaan ng kaniyang Cristo: sapagka't inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Dios araw at gabi.


Hindi lang iyan mga kapatid, napakaaktibo pa ng satanas na iyan mga kapatid, ating tingnan sa...
APOCALIPSIS 2:10

Rev 2:10 Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin: narito, malapit ng ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok; at magkakaroon kayo ng kapighatiang sangpung araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay.


Mga kapatid, huwag tayong mabuhay na tila baga tayo nalang ang tao sa daigdig, alalahanin natin na hindi tayo nagiisa at saan man tayo naroroon ay hindi tayo nawawala sa paningin ng PANGINOON at gayon din naman sa paningin ng diablo na laging nakaabang sa ating mga pagkakamali, kaya ibayong pagiingat ang kailangan natin.


Phi 3:2 Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipagingat kayo sa mga sa pagtutuli:


Alam ba ninyo mga kapatid kung bakit tayo pinagiingat ng DIOS sa mga ito?

Sapagkat sila ang kasangkapan ng diablo sa gitna ng mga trigo o maghasik ng kaguluhan sa gitna ng kapayapaan.

Alam ng DIOS ang kakayahan ng lahat Niyang nilalang ang sabi niya sa...

1CORINTO 10:13

1Co 10:13 Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis.


Papaano ba ang anyo ng ating pakikipagbaka mga kapatid?

EFESO 6:12

Eph 6:12 Sapagka't ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan.


Ano ang tagubilin sa atin ng PANGINOON?
JUAN 14:1-6

Joh 14:1-6 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. 4 At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. 5 Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? 6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.


Mga kapatid, there is no other way of salvation but by JESUS CHRIST, He is a Real Sower of Truth that feed our soul and spirit, let us open wide our heart to receive and take the seed of life GOD sowed. Let the seed sowed of GOD bear multitude.

Gawin nating higit na matimbang ang ating buhay na panglangit kaysa kabuhayang panglupa: ang panglupa ay ating iiwan mga kapatid, ang panglangit ang ating tahanan magpakilanman...

AMEN